مقالات
سه شنبه 16 اسفند 1390 حركت براي تقويت زانو
مفصل زانو از آنجا كه يكي از مفاصل پر تحرك بدن است بيشتر در معرض آسيب قرار دارد و چون وزن بدن را نيز تحمل مي‌كند تحت فشار بيشتري نيز قرار دارد.
بافت همبندي نواري شكلي به نام نوار ايلئوتيبيان از ماهيچه اي در قسمت خارجي مفصل ران منشأ گرفته و پس از عبور از ناحيه خارجي زانو به قسمت فوقاني درشت ني منتهي مي شود.
ساييده شدن اين نوار به قسمت برجسته تحتاني استخوان ران باعث التهاب و درد در سمت خارجي زانو مي شود. اين اتفاق بيشتر اوقات هنگام دويدن رخ مي دهد. سفت بودن اين نوار، سفت بودن ماهيچه هاي ران و لگن، متفاوت بودن اندازه پاها و دويدن روي سطوح شيبدار نيز باعث بروز اين حالت مي شود. حركات زير به برطرف شدن اين حالت كمك مي كند.
حركت اول:
پاهاي خود را به حالت ضربدري قرار داده و خم شويد و سعي كنيد انگشتان پاي خود را لمس كنيد. 30 ـ 15 ثانيه در همين وضعيت بمانيد و بعد به حالت ايستاده باز گرديد. 3 بار اين حركت را تكرار كرده و بعد جاي پاهايتان را عوض كرده و مجدد اين كار را تكرار كنيد.
                                                                  

حركت دوم:
در كنار ديوار به پهلو بايستيد و يك دست را به ديوار تكيه دهيد پايي را كه دورتر از ديوار قرار گرفته است از مقابل پاي ديگر به حالت ضربدري عبور دهيد. دقت كنيد كه كف هر دو پاي شما روي زمين قرار گيرند. مفصل ران خود را به سمت ديوار خم كنيد. 15 ثانيه اين كشش را حفظ كنيد. پس از اين كه اين حركت را 3 بار تكرار كرديد جاي پاها را عوض كرده و حركت را مجدد تكرار نماييد.
                                                                  


حركت سوم:
رو به ديوار ايستاده و هر دو دست خود را همسطح چشمانتان روي ديوار قرار دهيد. يك پا را عقب تر قرار دهيد و پاشنه آن را به زمين بچسبانيد. پاي عقب تر را به سمت داخل بچرخانيد و به آرامي به سمت ديوار خم شويد تا در پشت ران كشش را احساس كنيد. 30 ـ 15 ثانيه در همين حال بمانيد. اين حركت را 3 بار در هر پا تكرار كنيد.
                                                                  
 
امتیاز دهی
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.