اخبار
دوشنبه 13 آبان 1392 اقدامات سازمان حفظ نباتات براي كاهش مصرف سموم شيميايي در محصولات كشاورزي

به دنبال انتشار مطلبي مورخ 26 / 7/92 از سوي روزنامه همشهري با عنوان " هشدار درباره وجود سموم در محصولات كشاورزي " روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي به اين شبهات پاسخ داده است.متن جوابيه به شرح زيراست:

سازمان حفظ نباتات در اجراي بند (و) و (د) ماده 143قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران‏ و بنابر بخشنامه شماره 020116809 مورخ 21/5/91 وزارت جهاد كشاورزي مبني بر لزوم اجراي طرح برنامه تضمين كيفيت و سلامت محصولات كشاورزي (باغي، زراعي و گلخانه اي)‏‏، دستورالعملي تهيه و مطابق آن بخش هاي مختلف دخيل در حفظ نباتات از جمله بخش هاي دولتي و خصوصي تحت نظارت سازمان حفظ نباتات به ايفاي وظايف محوله اقدام نموده اند. مطابق اين دستور العمل اصول و روش هاي مديريت كنترل با الويت استفاده از روش هاي غير شيميايي و استفاده از مواد و آفت كش هاي ثبت شده و مورد تاييد سازمان حفظ نباتات و هيئت نظارت بر سموم مد نظر قرار گرفته و آفت كش ها، نحوه مصرف، دوز مصرفي، دوره كارنس، روش هاي سمپاشي استاندارد با توجه به شرايط آب و هوايي و محصول، روش هاي رديابي، نمونه برداري و غيره در آن تدوين شده است. اولين مرحله اجراي طرح نظارت و كنترل كيفيت محصولات كشاورزي، اجراي صحيح برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات مي باشد كه لازم است طبق دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان حفظ نباتات انجام شود. هدف از اجراي دستورالعمل فوق توليد محصولاتي سالم و با كيفيت مي باشد كه علاوه بر توجه به كيفيت، كميت محصول و افزايش عملكرد با توجه به كنترل عوامل خسارت زا با استفاده از روش هاي مناسب و كم خطر از نظر محيط زيست و سلامتي انسان ها و ساير موجودات غير هدف را نيز مد نظر قرار مي دهد.

طي سال هاي گذشته نيز با توجه به استقرار شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي بخش خصوصي و دولتي ميزان مصرف سموم به خصوص سموم پر خطر در حد قابل قبولي كاهش داشته است. در محصولات باغي ميوه دانه دار و هسته دار استقرار شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي در سطحي معادل 342هزار هكتار صورت گرفته و استفاده از ادوات پيش آگاهي، فرمون ها و جلب كننده ها جهت تعيين مناسب ترين زمان مبارزه شيميايي، مقدار و دفعات سمپاشي كاهش قابل توجهي نموده و مهمتر از آن با توجه به نظارت كارشناسان، محصولات توليدي مذكور از سلامت قابل توجهي در خصوص باقيمانده آفت كش ها برخوردار مي باشند. آمارها و اطلاعات حاصل از استان ها حاكي از كاهش حدود 7/7 درصد از مقدار سم مصرفي بر روي اين محصولات در استان ها دارد. روي انار و انجير در اكثر استان ها عملاَ مبارزه شيميايي صورت نمي گيرد. در باغات مركبات استفاده از عوامل كنترل بيولوژيك و ابزارها و روش هاي كنترل غير شيميائي باعث كاهش حدود 126 تن مصرف انواع سموم شيميايي را به همراه داشته است. در صورت لزوم نيز از سموم كم خطر و انتخابي مانند مواد تنظيم كننده رشد استفاده شده است. در باغات پسته مصرف سموم شيميايي در باغات پسته عليرغم افزايش سطح زير كشت به 23/4 ليتر در هكتار كاهش يافته است در حالي كه اين رقم در سال 1379 مقدار9 /4 ليتر در هكتار بوده است. تعداد سموم ثبت شده در نخيلات به 19 قلم افزايش و سموم پرخطر به 11 درصد كاهش يافته است در حالي كه در سال 1379 از 14 قلم سم ثبت شده 20 درصد به گروه پرخطر تعلق داشته اند. در سال 1379 به ازاي هر هكتار نخلستان يك ليتر سم مصرف مي شد در حالي كه در سال 1390 عليرغم افزايش سطح زير كشت اين رقم به 8/0 كاهش يافته است. در سال 1379 براي توليد يك كيلوگرم خرما حدود 2/0 گرم سم مصرف مي شد و اين رقم در سال 1390 به حدود 14/0 گرم كاهش يافته است.

محصولات زراعي استراتژيك تازه خوري نيز سموم شيميايي در سطح وسيعي مصرف مي شد اما ميزان مصرف اين تركيبات نيز نسبت به سال هاي قبل از اجراي برنامه هاي رديابي و مديريت تلفيقي آ‏فات تغييرات وسيعي نموده است.

اما شايد مهمترين بخش در رابطه با مصرف سموم شيميايي و خطرات احتمالي ناشي از مصرف اين گونه تركيبات سبزي وجاليزي است. در اجراي برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات در حال حاضر تمام گلخانه هاي سبزي و صيفي كشور تحت مراقبت شبكه هاي پيش آگاهي و مديريت تلفيقي قرار گرفته است و فهرست سموم مجاز قابل مصرف در محصولات سبزي و جاليز با تأكيد بر پيش آگاهي و استفاده از روش هاي غير شيميايي مؤثر در كنترل آفات بازبيني گرديده است. حذف سموم پرخطر و پر مصرف و نيز ثبت 19 سم و تركيب جديد كم خطر جهت كنترل عوامل خسارت زاي گلخانه اي نيز در سال هاي اخير انجام شده است. در سال زراعي 84-83 به ازاي هر هكتار سبزي و صيفي و جاليز 5/7 ليتر سم مصرف مي شد در حالي كه در سال زراعي 90-89 علي رغم افزايش سطح زير كشت اين رقم به 39/5 ليتر كاهش يافته است. در سال زراعي 84-83 براي توليد يك تن سبزي و صيفي و جاليز حدود 193 گرم سم مصرف كه اين رقم در سال زراعي 90- 89 به 138 گرم كاهش يافته است. مبارزه بيولوژيك عليه آفات سبزي و صيفي گلخانه اي با استفاده از 10 عامل جديد كنترل بيولوژيك كلاسيك نيز مد نظر قرار گرفته است.

طي سال هاي اخير اين سازمان با همكاري معاونت بهبود توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي و همچنين سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها و به خصوص مديريت‌هاي حفظ نباتات و كلينيك‌هاي گياهپزشكي اقدام به شناسايي و شناسنامه دار نمودن محصولات سالم و ارگانيك نموده و كدهاي 16 رقمي براي اين گونه محصولات در نظر گرفته شده است كه علاوه بر مشخصات محل توليد نحوه كنترل آفات و بيماري ها نيز در آن درج شده است. در اين سايت هاي توليد شناسنامه دار، اجراي برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات با هدف توليد محصول سالم مد نظر قرار گرفته كه كلينيك هاي گياهپزشكي تاييديه هايي به سايت هاي توليد تحت پوشش مديريت تلفيقي ارائه مي دهند تا پس از تاييد آزمايشگاه هاي تحت نظارت موسسه استاندارد و تحفيفات صنعتي از نظر ميزان مجاز باقي مانده تركيبات شيميايي نسبت به صدور گواهي محصول سالم اقدام گردد. سازمان حفظ نباتات با توجه به رسالت خود در رابطه با توليد و نظارت بر مصرف نهاده هاي كشاورزي، اقدامات لازم را براي كاهش و مصرف در حد مجاز تركيبات شيميايي به عمل آورده است و با صدور كدهاي 16 رقمي براي محصولات سالم گواهي شده امكان پيگيري محصولاتي كه خارج از چارچوب توليد محصول سالم به بازار ارائه مي شود، نيز مهيا مي گردد.

در رابطه با حمايت هاي تشويقي از توليد كنندگان محصولات سالم و ارگانيك، اين سازمان با تشكيل شبكه هاي مراقبت و ناظرين توليد محصولات سالم و همچنين تدوين و تهيه دستورالعمل هاي توليد و مديريت تلفيقي آفات محصولات كشاورزي به خصوص محصولات تازه خوري، توليد كنندگان محصولات سالم و ارگانيك را تحت حمايت خويش قرار داده و كلينيك هاي گياه پزشكي به صورت رايگان اطلاعات مورد نياز اين توليد كنندگان را در اختيارشان قرار داده و همچون مشاوريني در كليه مراحل توليد ياور توليد كنندگان هستند. تامين و در اختيار قرار دادن ابزار و امكانات پيش آگاهي و مديريت غير شيميايي به صورت رايگان و همچنين تامين بخش اعظم هزينه هاي اجراي برنامه هاي مبارزه بيولوژيك (در ابتداي برنامه تا 65 درصد) در سايت هاي توليد محصولات سالم از طريق اعتبارات يارانه اي نيز از حمايت هاي ديگر سازمان حفظ نباتات از توليد كنندگان محصلات سالم و ارگانيك مي باشد.

اين سازمان با تلاش بسيار و همكاري ساير نهادهاي مسئول در امر تغذيه و سلامت در پي اجراي طرح هاي كنترل كيفيت و حفظ سلامت محصولات كشاورزي با هدف توليد محصول سالم مي باشد، محصولي كه علاوه بر عدم‌ آلودگي فيزيكي قابل رفع، ميزان بقاياي تركيبات شيميايي ناشي از مصرف بيش از حد سموم و كودهاي شيميايي و حتي فلزات سنگين را در حد استاندارد كاهش دهد كه همانگونه كه بيان شد اين طرح در بسياري از موارد پيشرفت هاي خوبي داشته است.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

تعداد بازديد از سايت: 121285233
تعداد بازديد زيرپورتال: 16912922
اين زيرپورتال امروز: 3789
تعداد بازديد اين صفحه: 7140776
در امروز: 42869
اين صفحه امروز: 162
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.