:..
نكات فني
نکات فنی زراعت جو
جو نقش مهمي در تامين پروتئين حيواني و خوراک دام ها داشته و به همين لحاظ براي نيل به خود کفائي در تامين پروتئين حيواني و قطع واردات کشت و کار آن از اهميت خاصي برخوردار است. جوهاي بومي و محلي کم توقع تر از جوهاي اصلاح شده اند و عملکرد کمتري دارند و براي استفاده از جوهاي اصلاح شده و پر محصول بايد توقعات آنها از لحاظ کود آب، بذر و تاريخ کشت را تامين نماييم. جو در تناوب زراعي به عنوان محصول کم توقع و پاک کننده زمين از علف هاي هرز و اصلاح کننده خاک در خاک هاي جوان نقش عمده اي دارد.
 

انتخاب زمين
  زميني که براي کشت جو انتخاب مي شود بايد داراي عمق کافي بوده و نرم، سبک و قوي وداراي زهکش بوده و به خوبي تهويه شود، بهترين خاک داراي بافت متوسط يالومي با 8-7 pH مي باشد.

کودشيميايي
     نياز کودي جو آبي به طور ميانگين 200- 100 کيـــلوگرم کود ازته، 150-100 کيلوگرم کود فسفاته و 150-100 کيلوگرم کود پتاسه مي باشد.

انتخاب بذر
  بذر بايد داراي قوه ناميه و درجه خلوص بالا و عازي از بذور علف هاي هرز باشد . بزرگي اندازه و يکساني بذر اهميت زيادي دارد و بهتر است قبل از کاشت با سموم قارچ کش مثل کربوکسين تيرام ضد عفوني صورت گيرد.

روش کاشت جو 
عمق کاشت بذر جو پاييزه 4-3 سانتي متر است. در صورت کمبود رطوبت عمق کاشت 6-5 سانتي متر است . عمق کاشت جو بهاره با توجه به نوع رطوبت و نوع خاک 6-3 سانتي متر است.

آبیاری
   تعداد دفعات آبياري براي جوهاي پاييزه 5-4 و براي جوهاي بهاره 3 بار است کمبود آب موجب تقليل سرعت نمو، سريعتر متوقف شدن نمو و در نتيجه زودرس ساختن آن مي گردد.

    در شرایط مساعد برای رشد و نمو ، هنگامی که حاصلخیزی خاک در سطح نسبتاً مطلوب باشد مقدار آب مورد نیاز برای جو کمتر از سایر غلات مناطق معتدله می باشد. جو برای رشد و نمو نیاز شدیدی به آب دارد. اصول کلی آبیاری جو شبیه گندم می باشد. کمبودآب در هر یک از مراحل رشد تاثیر منفی بر روی رشد و نمو و عملکرد خواهد داشت. در مرحله گل دادن و دانه بستن ، کمبود آب باعث کاهش وزن دانه ها می شود بویژه در مرحله تشکیل دانه ها کمبود آب باعث لاغر و چروکیده شدن دانه ها می گردد. در مجموع، کمبود آب و تاثیر آن در دانه باعث
 1- تقلیل سرعت نمو
2- تسريع در توقف نمو و در نتیجه زودرس ساختن آن
 3- تلفات ناشی از تنفس که بعد از توقف ماده سازی گیاه انجام می گیرد. افزايش می يابد. از طرفی با توجه به اینکه در هر آبیاری ، ازت دانه نسبتاً کاهش می یابد، عصاره مالت در صنعت تخمیری که احتمالاً مهمترین معیار قضاوت در کیفیت مالت است افزایش پیدا می کند.
برداشت:
جو پاييزه حدود يکماه زودتر ازگندم برداشت ميشود . برداشت جو بايد در يک زمان کوتاه (5-3 روز) بعد از رسيدن کامل انجام گيرد. زيرا جو بعضي از ارقام نسبت به ريزش حساس مي باشد. جو بايد زماني برداشت گردد که گره هاي بالايي ساقه خشک، برگها زرد و دانه ها سخت شده باشند . جو را بايد موقعي مستقيماً با کمباين برداشت نمود که رطوبت دانه ها کمتر از 15% باشد.
 
بيشتر
تعداد بازديد از سايت: 118382609
تعداد بازديد زيرپورتال: 2578596
اين زيرپورتال امروز: 650
تعداد بازديد اين صفحه: 20401
در امروز: 28909
اين صفحه امروز: 3
 
   
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.