جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با شماره 64582040 یا شماره 64582053 تماس حاصل نمایید.

معاونت : قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی، قائم مقام وزیر در امور مجلس، برنامه ریزی اقتصادی، آب و خاک، امور باغبانی، امور زراعت، امور تولیدات دامی،توسعه مدیریت و منابع انسانی.معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

علی اکبر
مهرفرد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

43544801

88942013

خ طالقانی نرسیده به خیابان حافظ جنب وزرات نفت وزرات جهاد کشاورزی طبقه 8

مهدی
کاظم نژاد

قائم مقام معاونت بازرگانی

43544830

88942013

خ طالقانی نرسیده به خیابان حافظ جنب وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی طبقه هشتم

kazemneged@gmail.com

شاهرخ شجری

مدیر کل دفتر توسعه صادرات

64582734

88942013

خ طالقانی تقاطع ولی عصر جنب سینما قیام- وزارت جهاد کشاورزی ساخنمان شماره 2طبقه سیزدهم

tosehsaderat@agri_jahad.org

سیدجمال مدرسی

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی

64582833

64582689

خ طالقانی تقاطع ولی عصر جنب سینما قیام- وزارت جهاد کشاورزی ساخنمان شماره1 طبقه دوازدهم

bazargani@agri_jahad.org

چگیزاسفندیاری

مدیرکل دفتر امور  صنایع کشاورزی

64582446

88942013

خ طالقانی تقاطع ولی عصر جنب سینما قیام- وزارت جهاد کشاورزی ساخنمان شماره1طبقه دهم

مسعودبصیری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی  تامین نتظیم بازار و ذخایر راهبردی

43544700

88942013

 

خ طالقانی نرسیده به خیابان حافظ جنب وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی طبقه هفتمقائم مقام وزیر در امور مجلس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

خلیل آقایی

قائم مقام وزیر در امور مجلس

43541200

88199638

 

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ، جنب وزارت نفت
وزارت جهاد کشاورزی طبقه دواردهم

Kh_aghaee@yahoo.com

حسین دژدار

 

مدیرکل امور مجلس

 

88943872

88199638

64582543

خیابان ولیعصر- چهار راه طالقانی - جنب سینماقیام -ساختمان طالقانی طبقه نهم

 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

عبدالمهدی بخشنده

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

43544002

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ جنب وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی طبقه  دهم

کریم احمدی صومعه

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

64582301

88939120

خیابان ولی عصر تقاطع خیابان طالقانی جنب سینما قیام

وزارت جهاد کشاورزی

ahmadi@agri-jahad.ir

حسن قاسمی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

43544900

88939120

خیابان طالقانی نرسیده به  خیابان حافظ جنب وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی طبقه نهم

h.ghasemi2288@yahoo.com

محمد خالدی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی

43544600

88939120

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ جنب وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی طبقه ششم

mkhaledi@agri_jahad.ir

سید محمد موسوی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

43544650

88199827

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ جنب وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی طبقه ششم

arcm@agri-jahd.ir

معاونت آب و خاک

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

علی مراد اکبری

معاون آب و خاک

88947060

64582463

خ طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب سینما قیام - ساختمان شماره 1- طبقه یازدهم

amoavenaf@ymail.com

رضا سرافرازی

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی

026

36791018

026-

36791027

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

a.soilwater@gmail.co m

جلال ابوالحسنی

مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

026-

36791032

026-

36791034

36791027

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

Shabakeh.abyari@agri-jahad.ir
معاونت امور باغبانی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

محمد علی طهماسبی

معاون امور باغبانی

43543880

88941208

خیابان طالقانی جنب وزارت نفت  نبش کوجه غفارزاده طبقه هشتم

m.tahmasebi@agri-jahad.org

ابوالقاسم 
حسن پور

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری

43543700

43545134

خ-طالقانی- جنب وزارت نفت طبقه هشتم

a.hassanpour@agri-jahad.org

شکراله حاجی وند

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک

43543819

43545134

خ – طالقانی جنب وزارت نفت طبقه هفتم

غلامرضا تقوی

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها و گیاهان دارویی و قارچ خوراکی

43543840

43545134

خ – طالقانی جنب وزارت نفت طبقه هشتم

پیمان یوسفی آذر

مشاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی

64582763

64582602

خ طالقانی تقاطع خ ولی عصر

جنب سینما قیام ساختمان 1

طبقه هشتم

p.yousefi@agri-jahad.ir 

احمد مستخدمی مشاور معاون موزیر و مجری طرح زیتون 43543848         

88941208

 

خ-طالقانی- جنب وزارت نفت طبقه هفتممعاونت امور تولیدات دامی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

حسن رکنی

معاون امورتولیدات دامی

43543405
43543406

77639829

خ طالقانی نرسیده به خ حافظ جنب وزارت نفت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

Modam-m@agri-jahad.ir

تورج صارمی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام

1-43543450

88945861

تهران- خ طالقانی نرسیده به خ حافظ جنب وزارت نفت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ط چهارم

Saremi_tooraj@yahoo.com

حبیب امینی اسفیدواجانی

مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عسل

3-43543252

88945861

تهران- خ طالقانی نرسیده به خ حافظ جنب وزارت نفت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ط دوم

habibaminyesfid@yahoo.com

محمدرضا
ملا صالحی

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی

026

3-36772742

026-36771873

استان البرز- جاده مشکین دشت مرکز اصلاح نژاد دام

Salehi.mrm@gmail.com

43543300

88945861

تهران - خ طالقانی نرسیده به خ حافظ جنب وزارت نفت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ط سوم

علی اصغر
داداش پور

رییس مرکز توسعه نوغانداری

کشور

013

33822171-

013

33825067-

رشت-خ رسالت صندوق پستی :1994-41635

Aliasghardadashpour@

yahoo.com

43543330

88945861

تهران- خ طالقانی نرسیده به خ حافظ جنب وزارت نفت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ط سوم
معاونت امور زراعت

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

ادرس

پست الکترونیکی

عباس کشاورز

معاون امور زراعت

43543601

88935679

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

جواد وفابخش

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت

43543600

88935679

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده طبقه ششم

j.vafabakhsh@areo.ir

فرزاد زلقی

مشاور معاونت و رییس ستاد معاونت

43543230

 

88945075

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده طبقه ششم

کاوه خاکسار

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی

43543550

43548312

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت ط پنجم

Kaveh khaksar@yahoo.com

ابراهیم هزارجریبی

مجری طرح پنبه کشور

43543500

88935679

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت

ط پنجم

ehezarjaribi@yahoo.com

حسن خدنگی

مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه ای

و جالیزی

43543650

88935679

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت

ط ششم

Vegetable-office@agri-jahad.org

کامبیز عباسی

مدیرکل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

43543201

88935679

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت

ط دوم

Abasi-kambiz@yahoo.com

اسماعیل اسفندیاری پور

مشاور وزیر و مجری طرح گندم

43543680

88935679

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت

ط ششم

esfandyaripour@yahoo.com


علیرضا یزدانی

مجری طرح چغندرقند کشور

46543630

43543630

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت

ط ششم

ary7431@gmail.com

علیرضا مهاجر

مشاور وزیر و       مجری طرح
دانه های روغنی

43543501

88935679

 

خ طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم

mohajeralireza38@yahoo.com
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

محمدعلی جوادی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

43544501-2

88199605

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه 5

jahadiran@gmail.com

محمدرضا بهرامی

مشاور ورئیس ستاد هماهنگی معاونت

43544511-12

88199605

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه پنجم

m.bahrami@agri-jahad.org

سید حسن موسوی

مدیرعامل موسسه پزشکی شهید شوریده

66462109

66467093

خیابان پاستور– موسسه پزشکی شهیدشوریده

sh.shoorideh@gmail.com

عباسعلی پورسیدی

سرپرست دفتر امور حقوقی

464582755-6

64582650

خ طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب سینما قیام - ساختمان شماره 2طبقه پنجم

a.pourseiedi@agri –jahad.org

ابوالقاسم ورداسبی

مدیرکل مرکز نوسازی و تحول اداری

64582711

64583817-88925292

خ طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب سینما قیام - ساختمان شماره 2- طبقه پنجم

ghasem-vardasbi@yahoo.com

خسرو پالیزگر

مدیرکل دفتر امور مالی

43544400

88199850

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه4

khosro.palizgar@gmail.com

اسد پاریاد

مدیرکل دفتر امور اداری

64582751

64582353

خ طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب سینما قیام - ساختمان شماره 2

asadparyad@yahoo.com

رامین میرزایی

مدیرکل رفاه و پشتیبانی

43544300

88199833

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

حجت ترشیزی

مدیرکل امور ایثارگران

81362506

88902595

خ فاطمی میدان جهاد–ساخنمان شهید خیابانیان

aa.hedauatnegid@yahoo.com

محسن محمدی

مدیر کل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش

81362026

88923937

خ فاطمی میدان جهاد–ساخنمان شهید خیابانیان

n.taghizadeh@agri-jahad.irتعداد بازديد از سايت: 121258553
تعداد بازديد زيرپورتال: 11501038
اين زيرپورتال امروز: 2798
تعداد بازديد اين صفحه: 1679
در امروز: 16189
اين صفحه امروز: 8
 
 استفاده از مطالب واخباربا ذکر منابع بلامانع است                                     طراحی و اجرا : مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.