جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه، با تلفن 64582040-64582053 تماس حاصل فرمایید.سازمان های وابسته: تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،سازمان امور اراضی، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفظ نباتات، سازمان شیلات ایران، سازمان مکزی تعاون روستایی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

اسکندر زند


معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22403085

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

e.zand@areo.ir

غلامحسین طهماسبی

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22419707

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

h.tahmasbi@areo.ir

احمد زارع فیض آبادی

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22400857

22400832

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

a.zareafeizabadi@areo.ir

کاظم خاوازی

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

6، 66430444

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

k.khavazi@areo.ir

عبدالرضا باقری

قائم مقام و مشاور عالی معاون وزیر و ریاست سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ar.bagheri@areo.ir

سید جلال الدین بصام

معاون آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


66340768

66430448

66940755

66430433

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

bassamsje@areo.ir

سعید یوسف کلافی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

22402015

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

s.kalafi@areo.ir

داریوش فتح اله طالقانی

مدیرکل دفتر دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی

22400091

22402892

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-ط دوم

taleghani@sbsi.ir

 

d_hamahangi@areo.ir

مجید ولدان

مدیرکل دفتر تجاری سازی تحقیقات و انتقال فناوری

22400099

22414337

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.valadan@areo.ir

جهانفر دانشیان

مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری

22402574

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

j.daneshian@areo.ir

اکبر قائدامین

مدیرکل اداره کل امور مالی

22400079

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

محمود بهمنی

مدیرکل دفتر برنامه ،بودجه و آمار

22400087

22402300

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ژاله فدایی

ریاست گروه روابط عمومی

22429791

224200568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

رسول زارع

معاون پژوهش وفناوری سازمان

22401086

22413926

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

r.zare@areo.ir

مصطفی آقایی

مشاور ریاست سازمان و مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی

22402546

22401067

22413809

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.aghayee@areo.ir

سید حسین صدر قاین

مشاورمعاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و مدیرکل دفتر فنی -مهندسی و امور پشتیبانی

22400333

22414410

22414411

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

فرجام ناظری

مدیریت دفتر امور حقوقی

22402837

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تقی عمادی مدیر حراست سازمان

مدیر حراست سازمان

22402015

22414266

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

جواد مظفری

مشاور ریاست سازمان و مدیرکل دفتر روابط علمی و  همکاریهای بین المللی

22402013

22402547

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.mozaffari@areo.ir

علی علیزاده علی آبادی

مشاور ریاست سازمان و سرپرست اداره دبیرخانه هیئت ممیزه  و هیئت های امنای ساز

22413810

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

محمد میثمی تبار

مدیر کل دفتر آموزش کارکنان

66940761

66940769

66940761

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.misamitabar@areo.ir

مهران ابوالحسنی

مدیر گروه رادیویی و تلویزیونی جهاد

66430465

66430464

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.abolhasani@areo.ir

ناصر سلطانیان،

مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

36700797-026

36700895-026

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

n.soltanian@areo.ir

بهمن امیری لاریجانی

سرپرست دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

66430441

66430445

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

محمدعلی شریفی

مشاور و مدیر حوزه معاونت ترویج و آمورش

66430446

66430449

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

e.sefidian@areo.ir

علی درجانی

مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج

66430462

66430449

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.darjani@areo.irسازمان امور اراضی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

مهندس علیرضا اورنگی

رییس سازمان امور اراضی کشور

43673902

8813188

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

پرویز محمدی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

43673903

88841729

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

p.mohammadi@laoi

حسین امیرحیدری

معاون توسعه و ساماندهی اراضی

43673972

88833614

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

h.amirheydari@laoi.ir

فرید صیدی‌نژاد

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی
کشاورزی

43673812

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

f.seidinejad@laoi.ir

سیدنصرالله محقق بهشتی

مشاور ومدیر کل دفتر ریاست و امور
استانها

43673912

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

علی صابری

رئیس حوزه نماینده حاکم شرع و ولی امر

43673731

88833615

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

a.saberi@laoi.irسازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

خداکرم جلالی

معاون وزیر و رییس سازمان

22446501

22488477

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

jalali@frw.org.ir

ناصر مقدسی

قائم مقام رئیس سازمان و رییس شورای عالی جنگل مرتع و آبخیزداری

22446505

22488474

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

nasermoghaddasi@yahoo.com

مسعود منصور

معاون حفاظت و امور اراضی

22446504

22488471

22488556

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

پرویز گرشاسبی

معاون آبخیزداری،امور مراتع و بیابان

22446514

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

p.garshasbi@frw.org.ir

مصطفی کیاکجوری

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

22446560

2244446510

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

حاج اقا طباطبایی نژاد

نمایندگی ولی فقیه

22457959

22488495

22488495

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

نگهدار اسکندری

مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد

22446501-2

22488477

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

نوراله کوچ پی ده

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

22446522

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

علی اکبر مودبی

مدیرکل امور مالی

22488478

22488528

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

کوروش قنبری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها

22446532

22446531

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

اکرم توفیقی

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی

22488491

22446564

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

a.tofighi@frw.org.ir

منوچهر سرداری

مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

22488539

22488542

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

بهمن افراسیابی

مددیرکل دفتر حفاظت و حمایت

22488480

22488513

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

محمدعلی فتاحی اردکانی

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری

22446512

22488550

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

ابوالفضل یاوری

مدیرکل دفتر امور مراتع

22488555

22488468

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

yavari@gmail.com

info@frw.org.ir

عباس کارگر

مدیرکل دفتر امور بیابان

22488541

22488565

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

فریبرز غیبی

سرپرست مرکز جنگلهای خارج از شمال

22488475

22446530

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

عباسعلی نوبخت

معاونت امور جنگل

22488546

22488546

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

رضا بیانی

مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات

22446600

22446515

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

علیرضا هدایتی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

22488532

22446507

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

Ar.hedayati@frw.org.ir

عیسی عباسی

مدیرکل دفتر امور حقوقی

22488479

23563212

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

غلامرضا هادربادی

مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت های مردمی

22488600

22488600

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

محسن نقیلو

سرپرست دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

22446508

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

m.naghilu@frw.org.ir

محمد عقیقی

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک

22488533

22488568

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

سرهنگ سبزعلی

فرمانده یگان حفاظت

22488567

32318505

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتعسازمان دامپزشکی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

علیرضا رفیعی پور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور

88957007

88953400

88962392

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivohead@ivo.ir

حمزه کلانتری

رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه

88957242

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

h.kalantari@ivo.ir

مسعود سواری

مدیر کل دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد

88957007

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.savari@ivo.ir

احمدعلی

حبیب کاظمی

مشاور امور اقتصادی ریاست  سازمان

88962304

88998503

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.habibkazemi@ivo.ir

علی صفر ماکنعلی

مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی ، روابط عمومی و بین الملل

88958046

88958046

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

makanali@avo.ir

حسین مهدوی شهری

مدیر پدافند غیر عامل

88958962

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hn.mahdavi@ivo.ir

قاسم رضاییان زاده

معاون بهداشتی و پیشگیری

88957315

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

jamal.javidi@ivo.ir

داریوش جهان پیما

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

88806407

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

d.jahanpeyma@ivo.ir

فرشاد زین العابدین طهرانی

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم

88956142

88976994

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

farshad.tehrani@ivo.ir

امراله قاجاری

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

88962303

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

amrellah.ghajari@ivo.ir

عباس عباسی

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

88962380

88962380

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.abbasi@ivo.ir

مسعود محمدیان

مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

88957193

88987391

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hassan.vishteh@ivo.ir

مسعود هاشم زاده اهرجانی

معاون تشخیص و مدیریت درمان

88956923

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.hashemzadeh@ivo.ir

محسن مهدوی نژاد

مدیر کل دفترامور دارو و درمان

88965391

88965391

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

mohsen.mahdavinezhad@ivo.ir

خالد خداویردی

معاون توسعه مدیریت و منابع

88957370

88957370

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

kh.khodaverdi@ivo.ir

عادل حقیقی خیابانیان اصل

رییس مرکز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

44796892

44796993

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

Adel.hagheghi@ivo.ir

جعفر دورودی

مدیر کل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا ، دارو و فرآورده های بیولوژیک

88957324

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

jafar.dorodi@ivo.ir

محمد غلامی

مدیر کل   امور مالی و ذیحسابی

88958905

88958905

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

Fainancial@ivo.ir

سید محمود حاج اکبری

مدیر  کل امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

88953399

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

M.H.Akbari@ivo.ir

آرش آذرنوش

مدیر کل دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادی

88957215

88971216

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

Ivoplan@ivo.ir

معصومه یوسفی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

88957214

88958905

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.yousefi@ivo.ir

فاطمه زارعان

رییس گروه روابط عمومی

88962384

88962384

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivoinfo@ivo.irسازمان حفظ نباتات

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

محمد علی باغستانی میبدی

رئیس سازمان حفظ نباتات

22402712

22403197

خ اوین ، خ تابناک

director@ppo.ir

حاج آقا رجب بیت اللهی

حوزه نمایندگی ولی فقیه

23091153

22401012

خ اوین ، خ تابناک

beytollahi@ppo.ir

محمد رضا میر

رییس حوزه ریاست و روابط عمومی

23091105-6

22401012

خ اوین ، خ تابناک

mir@ppo.ir

قاسم سرپناه

مدیریت حراست

23091138

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sarpanah@ppo.ir

محمدرضا افلاطونی

مدیریت دفتر حقوقی ارزیابی و عملکرد

23091154

22401012

خ اوین ، خ تابناک

 

سید ابراهیم موسوی

معاونت منابع توسعه مدیریت و منابع

8-23091507

22401012

خ اوین ، خ تابناک

e.mousavi@ppo.ir

یحیی ابطالی

معاونت کنترل و مبارزه با آفات

23091505

22401012

خ اوین ، خ تابناک

abtali@ppo.ir

مهدی قائمیان

معاونت قرنطینه و کنترل آفات

23091503

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ghaemian@ppo.ir

عباس احمدی

مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات

23091238

22401012

خ اوین ، خ تابناک

a.ahmadi@ppo.ir

امیر بابک صاحب نظر

مدیرکل برنامه و بودجه

23091555

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sahebnazar@ppo.ir

مسعود محمودیان

مدیرکل امور مالی و ذی حسابی

23091509

22401012

خ اوین ، خ تابناک

mahmoudian@ppo.ir

محمدرضا کریمی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

23091201

22401012

خ اوین ، خ تابناک

karimi@ppo.ir

کرامت اله اکبرپور

مدیرکل دفتر پیش آگاهی

23091245

22401012

خ اوین ، خ تابناک

akbarpour@ppo.ir

سعید معین

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی

23091400

22401012

خ اوین ، خ تابناک

moein@ppo.ir

فرزاد کلانتر

مدیرکل دفتر آفت کش ها

23091301

22401012

خ اوین ، خ تابناک

kalantar@ppo.ir

علی عامری

مدیرکل دفتر بیولوژیک

23091420

22401012

خ اوین ، خ تابناک

اکبر آهنگران

مدیرکل دفتر قرنطینه

23091118

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ahangaran@ppo.ir

مریم جلیلی مقدم

مدیرکل دفتر تهیه  تدوین مقررات

23091139

22401012

خ اوین ، خ تابناک

jalili@ppo.ir

احمد چراغیان­

مدیرکل دفتر پایش و تحلیل خطر

23091114

22401012

خ اوین ، خ تابناک

cheraghian@ppo.irسازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

حسن صالحی

رییس سازمان شیلات

4-66941363

2502

66940693

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

hsalehi@mail.fisheries.ir

محمدرضا وحیدی نژاد

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

2517-2518

66941676

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

vahidinejad@mail.fisheries.ir

عباس امینی

مدیرکل دفتر حوزه ریاست،روابط عمومی و اموربین الملل

2522

66944444

66941673

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

abbasamini@mail.fisheries.ir

آرش حاجی بابایی

مدیر حراست

2134

66942579

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

noori@mail.fisheries.ir

مجید کوق

مشاور و مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

2524-2528

66941371

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

koogh@mail.fisheries.ir

 آرش حاج بابایی

سرپرست دفتر حقوقی

2451

66943725

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

عیسی گلشاهی

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت ،فراوری و توسعه بازار آبزیان

2455

66941372

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

golshahi@mail.fisheries.ir

حسینعلی عبدالحی

معاون توسعه آبزی پروری

66943860

2345

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

abdolhay@mail.fisheries.ir

مهدی شکوری

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین

2350

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

afrasiabi@mail.fisheries.ir

 وحید معدنی

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور

2343

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

mokarami@mail.fisheries.ir

ناصر کرمی راد

مدیر کل دفتر بازسازی ذخائر آبزیان

2314

66941672

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

karamirad@mail.fisheries.ir

وحید مدنی

مدیر فنی و امور آبزی پروران

2313

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

madani@mail.fisheries.ir

علی اصغر مجاهدی

معاون صید و بنادر ماهی گیری

2256

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

mojahedi@mail.fisheries.ir

مختار آخوندی

مدیرکل دفتر مدیریت امورصید و صیادی

2254

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

akhondi@mail.fisheries.ir

رضا شاهی فر

مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی و منابع دریایی

2272

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shahifar@mail.fisheries.ir

سیدمصطفی بهشتیان

مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری

2288

66944488

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

beheshtian@mail.fisheries.ir

حمزه رستم پور

معاون توسعه مدیریت و منابع(معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع)

2491

66943880

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

rostampour@mail.fisheries.ir

رجبعلی قربانزاده

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

2419-2422

66943863

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

ghorbanzadeh@mail.fisheries.ir

حمید آذره گر

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

2047-2048

66941367

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

azarehgar@mail.fisheries.ir

شاپو رکاکولکی

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری

2417

66941360

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

kakoulaki@mail.fisheries.ir

شنطیا یزدانی

مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

2152

66942582

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shantiayazdani@mail.fisheries.ir

اکبر شاولی پور

فرمانده یگان حفاظت منابه آبزی

2101-2102

66943940

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shavalipour@mail.fisheries.ir

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

حسین صفایی

مدیرعامل

88906070

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

حسین مهدی دوست

معاون بارزگانی و برنامه ریزی

88939604

88803911

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

D_business@corc.ir

عباس سیاح

مدیرخریدوفروش محصولات کشاورزی

88901011

88909029

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Market@corc.ir

علیرضا جوانمردی

مدیرکالاهای مصرفی

88906071

88906071

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Stores@corc.ir

سیدغلامحسین طباطبایی

معاونت فنی واجرایی

88803082

88901317

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_exective@corc.ir

قربانعلی کشیری

مدیراعتبارات

88901013

88900348

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Credits@corc.ir

محرمعلی جبرئیلی

خدمات فنی و کشاورزی

88907689

88803513

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

agri@corc.ir

امیر رضا انصاری منش

مدیرخدمات مهندسی

88901010

88901012

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

Construction@corc.ir

 

شمس الله مراد نیا

معاونت اداری ومالی

88900442

88900372

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_finance@corc.ir

علی عرفانی پناه

مدیرکل امورمالی

88902307

88906499

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

finance@corc.ir

محمدرضا جونقی

مدیراموراداری

88901014

88906072

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

hamidjazayeri1338@ ymailcom

شهرام برنجی

حوزه مدیرعامل مشاورومسئول ریاست و مشاور ومسئول پیگیریهای ویژه

88906070

88893982

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

حجت الاسلام 
رحمت عابدی

حوزه نمایندگی ولی فقیه

88901518

88900471

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

نوربخش بهزاد

مدیریت حراست

88893986

88893984

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

monitoring@corc.ir

عربعلی هراتیان

مدیریت حسابرسی

88893985

88806551

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

audity@corc.ir

احمدعلی ابن علیپور

مدیریت برنامه و بودجه

88900610

88803539

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

legal@corc.ir

شعبان تشویقی

مدیر ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به شکایات

88383071

88383071

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

آقای نادر علیزاده

دفتر نظام های بهره برداری

8838240

88893981

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

nezamhaye-bahrehbardari@corc.ir

عبدالرضا مسلمی

دفتر امور تشکل های کشاورزی

88900439

88383067

88900469

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Tashakolha@corc.ir

تقی رجبی

دفتر آموزش و توسعه تعاونی ها

88900336

88905409

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Development@corc.ir

احمد بالان

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

88901385

88806550

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

news@corc.ir

مهدی ابراهیمی

رییس اداره آمار و انفورماتیک

88805517

88906072

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

it@corc.ir
سازمان عشایر ایران

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

کرمعلی قندالی

رئیس سازمان امور عشایر ایران

6641236066412360

66412691

تهران - میدان فلسطین - خیابان فلسطین  خیابان بزرگمهر - تقاطع خیابان برادران شهید مظفر - پلاک 12

ashayer@ashayer.ir


سازمان چای کشور

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

محمدولی روزبهانی

رییس سازمان چای کشور

42337008-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور

 

Teaorganization.ir@gmail.com

گودرز دادپور دیلمانی

معاونت بازرگانی و بازاریابی

42338064-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور