قدرداني اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني توليد روستايي از وزير جهاد كشاورزي

مديرعامل اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني توليد روستايي كشور با ارسال نامه اي به وزير جهاد كشاورزي از انتقال وظايف شركتهاي تعاوني توليد واتحاديه هاي آنها به معاونت صنايع وامور زيربنايي از وي قدرداني كردند.

متن نامه اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني توليد روستايي كشور به اين شرح است :

جناب آقاي مهندس اسكندري

وزير محترم جهاد كشاورزي 

     احتراماً، ضمن تشكر از اهداء لوح تقدير توسط حضرتعالي به اتحاديه مركزي شركت هاي تعاوني توليد روستايي كشور كه درسال 1387 بعنوان نمونه برتر كشوري انتخاب ومعرفي شده است ، مراتب سپاس وقدرداني اتحاديه مركزي را جهت انتقال وظايف مرتبط با شركت هاي تعاوني توليد روستايي واتحاديه هاي آنها به معاونت صنايع وامور زيربنايي (دفتر نظام هاي بهره برداري ) پذيرا باشيد . لذا منظور آشنايي با ديدگاههاي آن جناب درخصوص گسترش امور زيربنايي و توسعه پايدار كشاورزي درشركت هاي تعاوني توليد روستايي ، مستدعي است دستور فرماييد وقت ملاقاتي دراختيار اعضاء هيئت مديره اتحاديه مركزي شركت هاي تعاوني توليد روستايي كشور قراردهند.

                                                                                                     سيد وحيد ابطحي

مديرعامل اتحاديه مركزي

شركتهاي تعاوني توليد روستايي كشور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.